Taryfa za wodę i ścieki

31 sty

Suchedniów dn. 20.07.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1-7 i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz.139) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie nr 38/VII/2015 z dn. 14.07.2015r. wchodzą w życie nowe taryfy na wodę i ścieki. Od 20.08.2015r. ceny netto i brutto wody i ścieków wyniosą:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców wody Cena netto za m3 Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto Cena brutto za m3 Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto
1 Gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych 2,56 3,56 2,76 3,84
2 Odbiorcy indywidualni, zbiorowi i instytucje rozliczani w okresach jednomiesięcznych 2,56 5,45 2,76 5,89
3 Odbiorcy indywidualni rozliczani wg norm zużycia 2,56 3,39 2,76 3,66
4 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą 3,25 5,45 3,51 5,89
Taryfowa grupa odbiorców ścieków Cena netto za m3 z dopłatą Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto Cena brutto za m3 z dopłatą Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto
1 Gospodarstwa domowe 3,95 3,56 4,27 3,84
2 Pozostali odbiorcy 6,68 5,45 7,21 5,89

* w przypadku podpisania 1 umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków stosuje się jedną opłatę abonamentową

p.o. Kierownika Zakładu
Paweł Kocia