Informacja o obowiązkowej legalizacji podliczników wody

14 maj

Informacja o obowiązkowej legalizacji podliczników wody:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przypomina odbiorcom korzystającym z wodomierzy-podliczników o obowiązku ich okresowej legalizacji lub wymiany.

Każdy wodomierz (zarówno główny jak i tzw. podlicznik), którego wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych (w tym przypadku obniżenia opłaty za odbiór ścieków komunalnych o koszt wody traconej bezpowrotnie), musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636, art. 8a z późn. zm.).

Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia ilości ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy również, że wodomierz-podlicznik służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, montowany jest na koszt Odbiorcy. Także Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą i legalizacją.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych  wodomierze powinny być legalizowane, co 5 lat.

Wodomierze powinny być zgłaszane do ponownej legalizacji m.in.:

– jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

– jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

– po każdej naprawie.

– po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza-podlicznika, będzie podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody traconej bezpowrotnie.