Nowe taryfy za wodę i ścieki

15 maj

Suchedniów dn. 15.05.2019 r.

                Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na postawie art. 24 c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm. ) oraz Uchwały  Rady Miejskiej Nr 37/VII/2018  w Suchedniowie z dnia 28.06.2018 roku  wchodzą w życie nowe taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 2019 roku ceny netto i brutto wody i ścieków wynoszą:

Lp. Taryfowa  grupa odbiorców wody Cena netto za m3 Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto Cena brutto za m3 Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto
1 Gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych 2,86 4,37 3,09 4,72
2 Odbiorcy indywidualni, zbiorowi i instytucje rozliczani w okresach jednomiesięcznych 2,86 5,00 3,09 5,40
3 Odbiorcy indywidualni rozliczani wg norm zużycia 3,56 7,00 3,84 7,56
4 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą 3,56 5,00 3,84 5,40
  Taryfowa grupa odbiorców ścieków Cena netto za m3 Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto Cena brutto za m3 Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto
1 Gospodarstwa domowe 6,10 4,37 6,59 4,72
2 Pozostali odbiorcy 7,17 5,00 7,74 5,40

*w przypadku podpisania 1  umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków stosuje się jedną opłatę abonamentową.

                                                                                                                              Kierownik Zakładu

                                                                                                                 inż. Stanisław Dymarczyk