Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: referent ds. zbytu

31 lip

 

                                                                                                     Zał. Nr 1

                                                                                                     do Zarządzenia nr 5/2017

                                                                                                     Kierownika Zakładu Gospodarki

                                                                                                  Komunalnej w Suchedniowie

                                                                                                     z dnia 26.07.2017r.

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej

ul.Kościelna 21, 26-130 Suchedniów

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :

referent ds. zbytu

 

 

 1. Wymagania niezbędne kandydatów:

 

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada nieposzlakowaną opinię

 

 1. Wymagania dodatkowe :

 

 • znajomość programu finansowo – księgowego
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność negocjacji i łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

– zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzania ścieków

– prowadzenie rejestru odbiorców

– prowadzenie kartotek zużycia wody i odprowadzonych ścieków dla

poszczególnych odbiorców,

– ustalanie harmonogramu odczytów wodomierzy przez inkasentów

– wystawianie faktur za wodę i odbiór ścieków instytucjom i zakładom

–  korespondencja z odbiorcami

– prowadzenie ewidencji wydawanych warunków technicznych ,

urządzeń oraz przechowywanie egzemplarzy uzgodnionej dokumentacji

–  załatwianie spraw związanych z odbieraniem robót sieciowych wod.-

kan.

– sporządzanie dokumentów magazynowych, comiesięczne uzgodnienia

stanu zapasów w magazynie,

– przyjmowanie i wydawanie towarów na magazyn i z magazynu

– prowadzenie strony internetowej Zakładu

– wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy

prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika

Zakładu

 

 1. Warunki pracy:

 

 1. Wymiar czasu pracy : pełny etat – 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu,
 2. Miejsce pracy : Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21, budynek dwukondygnacyjny , nie dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. Praca biurowa
 4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych,

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem ( zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku).

 

 

 

 

 • Wymagane dokumenty :

– list motywacyjny

– CV- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

– kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

– inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i

umiejętności ( kursy, szkolenia)

– dokumenty poświadczające zatrudnienie kopie świadectw pracy

( potwierdzone za zgodność z oryginałem),

– oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu żadne postepowanie karne,

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

        Inne informacje:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017r. jest niższy niż 6 % (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.).

W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym , z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie  niepełnosprawnej , o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać : osobiście w siedzibie zakładu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do zakładu) na adres zakładu:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

26-130 Suchedniów ul. Kościelna 21

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„ Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. zbytu „

W terminie do dnia 10.08. 2017r do godz.1500

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Suchedniowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV, winny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1182) )”

oraz własnoręcznie podpisane.

 

Naboru dokona komisja powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchedniowie . O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.suchedniow.bip.doc.pl) i  stronie internetowej zakładu ( www.zgksuchedniow.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZGK.

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy zakładu 7 00 – 15 00  pod nr telefonu : 41/2543101.

 

Suchedniów dnia 31.07. 2017r.

 

 

Kierownik Zakładu

Stanisław Dymarczyk