OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA : DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

22 mar

“Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego,
z podwójną kabiną na ramie – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kościelna 21
26-130 Suchedniów
telefon : 41/2543101
faks : 41/2544692
NIP: 663-187-13-74
adres strony internetowej: zgksuchedniow.pl
e-mail: kierownik@zgksuchedniow.pl
godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie pn. “Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego, z podwójną kabiną na ramie – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego
  z podwójną kabiną na ramie, minimum 6-cio osobowego, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2015r. lub 2016r., na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Suchedniowie.
 2. Okres płatności za korzystanie z przedmiotu zamówienia wynosić będzie 36 rat (3 lata).
 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 1 do niniejszych warunków.
 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać także wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
 5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego, wyposażony w ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych panujących w dniu dostawy.
 6. Planowany termin wykonania zamówienia: 60 dni.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. Opis warunków zamówienia został opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej zgksuchedniow.pl
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod numer: 41/2544692 lub drogą elektroniczną na adres: kierownik@zgksuchedniow.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania operatorem pocztowym).
 3. Do kontaktu z Wykonawcami uprawnione są osoby:

– Stanisław Dymarczyk – tel.: 507151608, w dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 15.00

–  Paweł Kocia – tel.: 502722268

V. Opis sposobu przygotowania ofert i informacje dotyczące terminu składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki
  i dokumenty należy sporządzić według wzorów i wymogów Opisu warunków zamówienia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie pismem czytelnym, długopisem lub nieścieralnym atramentem.
 3. Oferta musi być sporządzona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków. Sporządzenie oferty na innym wzorze spowoduje odrzucenie oferty.
 4. Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny być podpisane przez Wykonawcę – osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli, zgodnie
  z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi lub pełnomocników upoważnionych
  do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób.

Oferta niepodpisana lub podpisana przez osobę nieupoważnioną zostanie odrzucona.

 1. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny
  lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie
  i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 1. Na ofertę składają się:

1)   Formularz oferty (załącznik nr 2 do Opisu warunków zamówienia) wraz z opisem technicznym samochodu (załącznik nr 1 do oferty) oraz formularzem opłat leasingowych (załącznik nr 2 do oferty) – wymagana forma dokumentu – oryginał,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty – wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza;

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza.

 1. Forma dokumentów: dokumenty winne być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
  na każdej stronie poświadczanego dokumentu.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta winna być zaadresowana na:

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kościelna 21
26-130 Suchedniów

oraz opatrzona napisem:

Oferta na zadanie pn. “Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego, z podwójną kabiną na ramie – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”
z dopiskiem nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 30.03.2016r.

 1. Oferty sporządzone ściśle według określonych powyżej wymagań należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 w Suchedniowie – kasa zakładu do dnia 03.2016r. do godziny 10:00.
 2. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową, liczy się moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. Ofertę złożoną po w/w terminie zwraca się niezwłocznie.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2016r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
  – pok. Kierownika ZGK .
 5. Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, ostateczną cenę uwzględniającą końcowy produkt oraz wszystkie koszty i składniki niezbędne
  do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszymi warunkami zamówienia wraz z załącznikami, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dacie sporządzenia oferty); stawkę podatku VAT. Cena brutto stanowić będzie podstawę oceny ofert.
 3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca.
 4. Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
 5. Cena oferty podana liczbą powinna być zgodna z ceną wyrażoną słownie.
 6. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im wagę procentową tj.: cena –  100 %
 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w ocenianym kryterium.
 3. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
  wg następujących zasad:

         C – cena (w zł):

  Ocena w zakresie kryterium „cena” zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty”, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone według następującego wzoru:

 

                              najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
C wartość punktowa= ————————————————————————x 100%
cena oferty badanej

 

Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto.

 

VII. Załączniki do opisu warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 1 do oferty – opis techniczny samochodu

Załącznik nr 2 do oferty – formularz opłat leasingowych

 

                                                                                                ZATWIERDZAM

                                                                                                  Kierownik ZGK

                                                                                                     Stanisław Dymarczyk   

 

Suchedniów, dn. 22.03.2016r.

 

opis warunkow – samochod dostawczy

zalacznik 1 do oferty

zalacznik 2 do oferty

zalacznik 1 do opisu warunkow

zalacznik 2 do opisu warunkow