Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SUCHENIOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, zwanym dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, a także zakres działania jego kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych.

§2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Zakładzie – należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.
 • Kierowniku należy przez to rozumieć kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.
 • Pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

§3.

 1. Zakład jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Suchedniów, powołaną do realizacji zadań statutowych.
 2. Siedzibą Zakładu jest miasto Suchedniów, ul. Kościelna 21.
 3. Obszarem działania jest teren Miasta i Gminy Suchedniów.
 4. Bezpośredni nadzór i kontrolę działalności Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.

§4.

 1. Zakład jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.
 2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy ustalany przez kierownika w drodze zarządzenia.
 3. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania ustalany przez kierownika.
 4. Status prawny pracowników reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2011 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Biuro Zakładu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

§5.

Zakres działania Zakładu obejmuje bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w ramach wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Rozdział II
Zasady funkcjonowania Zakładu

§6.

W Zakładzie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, w myśl którego kierownik kieruje i zarządza Zakładem oraz reprezentuje go na zewnątrz. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§7.

 1. Funkcjonowanie Zakładu opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału obowiązków i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych (główny księgowy, kierownik oczyszczalni ścieków) oraz na samodzielnych urzędniczych stanowiskach (główny specjalista ds. technicznych, główny specjalista ds. kadr i płac) są odpowiedzialni przed kierownikiem za sprawne wykonywanie zadań własnych i kierowanej komórki wynikających z obowiązujących przepisów.
 3. Pracownicy w zakresie prowadzonych zadań podlegają bezpośredniemu przełożonemu i przed nim są odpowiedzialni za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw.
 4. Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu współpracują ze sobą i udzielają sobie niezbędnych informacji i pomocy w celu realizacji zadań Zakładu.
 5. Podległość służbowa pracowników jest określona w ich zakresach obowiązków.

§8.

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zamówień publicznych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Zakładu

§9.

 1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Dział Techniczny (DT),
 • Dział Oczyszczalni Ścieków (OŚ),
 • Dział Finansowo –Księgowy (FK),
 • Dział Kadr (KD)
 • Dział Gospodarczy (DG),
 1. Strukturę Zakładu stanowią także jednoosobowe stanowiska pracy, podejmujące działania i prowadzące sprawy związane z realizacją zadań Zakładu w zakresie określonym  w dalszej części regulaminu.
 1. Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu
 2. Podziały zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności, pracowników ustalone przez bezpośrednich przełożonych i zatwierdzonych przez kierownika.
 3. Obsługa informatyczna i bhp realizowana jest na podstawie umów cywilnoprawnych.

§10.

 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.
 2. W czasie nieobecności kierownika jego obowiązki przejmuje pisemnie wyznaczona i upoważniona przez niego osoba.
 3. W czasie nieobecności pracownika jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona w zakresie czynności lub inny wyznaczony przez bezpośredniego przełożonego pracownik.
 4. W sprawach skarg i wniosków kierownik przyjmuje w siedzibie Zakładu w każdy czwartek w godzinach 14.00- 15.30.

Rozdział IV
Zakresy działania i odpowiedzialności kierownictwa i samodzielnych stanowisk pracy

§11.

Dyrektor

 1. Na czele Zakładu stoi kierownik, który kieruje całokształtem jego prac.
 2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje uprawnienia jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
 3. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym wobec zatrudnionych pracowników.
 4. Do wyłącznej kompetencji kierownika należy:
  • Zapewnienie prawidłowego działania Zakładu w oparciu o zatwierdzoną strukturę organizacyjną,
  • Wydawanie wewnętrznych zarządzeń, pism, instrukcji w zakresie działania Zakładu,
  • Określanie zadań na poszczególne komórki organizacyjne oraz egzekwowanie ich wykonania,
  • Zapewnienie warunków właściwej realizacji zadań oraz ich kontroli,
  • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją i dysponowaniem środkami finansowymi,
  • Zabezpieczenie mienia zakładu i sprawowanie nadzoru nad właściwym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu technicznego i materiałów,
  • Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zakładu,
  • Kreowanie polityki kadrowo-płacowej Zakładu,
  • Zawieranie umów oraz zaciąganie zobowiązań materialno-finansowych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów,
  • Sprawowanie nadzoru nad terminowym i właściwym załatwianiem skarg i wniosków,
  • Zatwierdzanie planów w zakresie inwestycji i remontów,
  • Zatwierdzanie okresowych sprawozdań z działalności Zakładu,
  • Współdziałanie z władzami miasta i gminy oraz instytucjami lokalnymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem zakładu,
  • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych i komisji rady miasta i gminy
  • Udział w pracach komisji i sesjach rady miasta i gminy,
  • Sprawowanie kontroli zarządczej,
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza w zakresie realizacji obowiązków statutowych Zakładu.
 5. Kierownik ponosi odpowiedzialność za mienie Zakładu i może powierzyć pracownikom odpowiedzialność materialną za poszczególne składniki majątkowe jednostki.

§12.

Główny Księgowy

 1. Główny Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową i ekonomiczną Zakładu.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 • Organizowanie i kierowanie pracą pracowników Działu Finansowo -Księgowego,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie praw i obowiązków głównych księgowych samorządowych jednostek budżetowych,
 • Prowadzenie zagadnień gospodarki materiałowej Zakładu,
 • Organizacja i kontrola dokumentów finansowo-księgowych,
 • Kontrola nad gospodarka magazynową.
 • Nadzór i rozliczanie inwentaryzacji,
 • Opracowywanie wszystkich sprawozdań finansowych i ich analiza,
 • Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania przychodów i kosztów oraz prawidłowości tego wykonania w stosunku do założeń planu,
 • Nadzór nad właściwą realizacją założeń planu oraz kontrola i ocena wykonania zadań finansowo- gospodarczych,
 • Nadzór nad windykacją należności Zakładu,
 • Opracowywanie projektu budżetu we współpracy z kierownikiem oraz skarbnikiem miasta i gminy Suchedniów
 • Bieżące i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych z kontrahentami,
 • Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli operacji gospodarczych związanych z:
  • wydawaniem środków pieniężnych,
 1. obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
 • przyjmowaniem, przekazywaniem oraz zakupami środków trwałych i pozostałych składników majątkowych przeznaczonych do użytkowania,
 1. nadzór merytoryczny nad wypłatą wynagrodzeń.
 • Koordynacja kontroli zarządczej w Zakładzie,
 1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio kierownikowi Zakładu i odpowiada przed nim za realizację swych obowiązków i uprawnień.

§13.

Kierownik Oczyszczalni Ścieków

 1. Do zadań kierownika Oczyszczalni Ścieków należy w szczególności:
 • Kierowanie działalnością eksploatacyjną oczyszczalni ścieków w sposób gwarantujący bezawaryjny odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi,
 • Zapewnienie sprawności urządzeń oczyszczania ścieków,
 • Kontrola jakości ścieków,
 • Organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii oczyszczalni ścieków,
 • Sporządzanie sprawozdań z jakości ścieków,
 • Organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 • Instruktaż pracowników na stanowiskach roboczych w zakresie przepisów BHP i p. poż. przed dopuszczeniem do pracy i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
 • Systematyczne prowadzenie kontroli w zakresie spraw bhp i ppoż.,
 • Opiniowanie rozwiązań projektowych,
 • Udział w odbiorach technicznych urządzeń przyjmowanych do eksploatacji,
 • Rozliczanie środków produkcji użytych w procesie pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji oczyszczalni,
 • Właściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń.
 1. Stanowisko kierownika oczyszczalni ścieków podlega bezpośrednio kierownikowi Zakładu.

§14.

Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych

 1. Do zadań głównego specjalisty ds. kadrowo – płacowych należy w szczególności:
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji pracowniczej,
 • Sporządzanie list płac i przygotowanie do wypłaty/przelewu,
 • Rozliczanie nadgodzin na podstawie uzyskanych informacji o przepracowanych godzinach pracy pracowników,
 • Przygotowywanie umów- zleceń i ich rozliczanie,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • Dokonywanie drobnych zakupów na potrzeby Zakładu, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie,
 • Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń majątkowych i innych,
 • Prowadzenie składnicy akt,
 • Przygotowanie listy uprawnionych pracowników do wypłaty świadczeń z ZFŚS,
 • Terminowe rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, i innymi instytucjami,
 • Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • Przygotowywanie pism na zlecenie dyrektora,
 • Realizacja zaopatrzenia w odzież ochronną, materiały, wyposażenie w zakresie zapewniającym prawidłową realizację zadań w Zakładzie,
 • Przygotowywanie narad i spotkań okolicznościowych.
 1. Główny specjalista ds. kadrowo – płacowych podlega bezpośrednio kierownikowi Zakładu.

§15.

Główny specjalista ds. technicznych

 1. Do zadań głównego specjalisty ds. technicznych należy w szczególności:
 • Zarządzanie gminną siecią wodno- kanalizacyjną,
 • Zapewnienie właściwej obsługi eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody
 • Sprawowanie nadzoru nad budową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.
 • Organizowanie prac i nadzór nad usuwaniem awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.
 • Przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i planowych remontów maszyn, urządzeń i sprzętu,
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją ujęć wody,
 • Właściwe zabezpieczenie maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów,
 • Analiza prawidłowości działania wodomierzy,
 • Wydawanie warunków technicznych dotyczących podłączania się do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonywaniem uzgodnień dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie odbiorów technicznych,
 • Przygotowywanie rocznych planów modernizacji i konserwacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • Organizowanie pracy i nadzór nad osobami skierowanymi przez sąd rejonowy do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne do prac społecznie użytecznych
 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
 • Przygotowywanie przetargów i innych dokumentów przetargowych.
 1. Główny specjalista ds. technicznych podlega bezpośrednio kierownikowi Zakładu.

Rozdział V
Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§16.

Dział Finansowo–Księgowy

 1. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy, podległy bezpośrednio kierownikowi.
 2. Do zadań pracowników działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1) w zakresie obsługi klienta:

 1. a) zawieranie umów z dostawcami i odbiorcami,
 2. b) wystawianie faktur za świadczone usługi,
 3. c) przyjmowanie zleceń (awarie, wymiana wodomierzy i inne),
 4. e) odczytywanie stanu wodomierzy u odbiorców,
 5. d) współpraca z inkasentem w z w zakresie przygotowywania zestawień aktualnych odczytów wodomierzy

2) w zakresie księgowości:

 1. a) księgowanie wpłat należności,
 2. b) analiza terminowości dokonywania wpłat,
 3. c) czynności związane z windykacją należności,
 4. d) przygotowywanie spraw z zakresu księgowości na zlecenie Głównego Księgowego,
 5. e) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 6. f) sporządzanie sprawozdań.

§17.

Dział Techniczny

1.Pracę Działu Technicznego koordynuje główny specjalista ds. technicznych, który jest podległy bezpośrednio kierownikowi.

 1. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:

1) Kontrola pracy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych.
2) Konserwacja i naprawa urządzeń ujęć wodnych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej
3) Wykonywanie prac mających wpływ na poprawne funkcjonowanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
4) Opracowywanie wytycznych do koncepcji rozbudowy sieci,
5) Usuwanie awarii urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych,
6) Uzgadnianie projektów przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
7) dokonywanie odbioru przyłączy i odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
8) Pobieranie prób do monitorowania jakości wody,
9) Dokonywanie zakupów sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

§18.

Dział Gospodarczy

 1. Pracę działu gospodarczego koordynuje mistrz, zaś bezpośredni nadzór sprawuje kierownik Zakładu.
 2. Do zadań Działu Gospodarczego należy w szczególności:
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy,
 • Utrzymanie zieleni,
 • Wykonywanie prac przy drogach gminnych,
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Inne prace związane z gospodarką komunalną

Rozdział VI
Zasady podpisywania dokumentów

§19.

1.Kierownik podpisuje:

 • zarządzenia i inne wewnętrzne akty,
 • odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i mieszkańców,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • dokumenty finansowe zgodnie z instrukcja obiegu dokumentów,
 • odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne organów kontroli,
 • pisma i inne dokumenty wychodzące z Zakładu,
 • pisma w sprawach kadrowych i osobowych pracowników,
 • pełnomocnictwa do prowadzenia spraw w jego imieniu,
 • dokumenty przetargowe,
 • pisma i dokumenty w zakresie spraw bezpośrednio przez siebie prowadzonych,
 • inne dokumenty związane z działaniem Zakładu
 1. Kierownik  dekretuje korespondencje do poszczególnych pracowników.
 2. Kierownik może udzielić pracownikom upoważnienia do podpisywania pism i dokumentów oraz pełnomocnictw do czynności jednorazowych.

Rozdział VII
Organizowanie działalności kontrolnej

§20.

 1. Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Celem kontroli zarządczej jest w szczególności zapewnienie:
 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.
 1. Kierownik Zakładu zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§21.

 1. System kontroli zarządczej w Zakładzie obejmuje:
  1. samokontrolę,
  2. kontrola funkcjonalna realizowana przez kierownika Zakładu, kierowników (koordynatorów) poszczególnych komórek w zakresie pracy ich pracowników i oceny działalności komórek,
 2. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zakładzie, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
 3. Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez dyrektora pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz na innych stanowiskach, zobowiązanych w zakresie czynności do wykonywania kontroli funkcjonalnej.
 4. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne: zarządzenia, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne.

§22.

 1. Koordynatorem kontroli zarządczej w Zakładzie jest Główny Księgowy, zaś nadzór nad wykonywaniem działalności kontrolnej sprawuje kierownikowi.
 2. Szczegółowy zakres i tryb działania kontroli zarządczej określa regulamin kontroli zarządczej ustanowiony przez kierownika w drodze zarządzenia.

§23.

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
 2. Wszelkie Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą nastąpić na wniosek kierownika Zakładu lub Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów i wymagają trybu właściwego do jego uchwalenia.