OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA : DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

7 mar

“Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego,
z podwójną kabiną na ramie – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kościelna 21
26-130 Suchedniów
telefon : 41/2543101
faks : 41/2544692
NIP: 663-187-13-74
adres strony internetowej: zgksuchedniow.pl
e-mail: kierownik@zgksuchedniow.pl
godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie pn. “Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego, z podwójną kabiną na ramie – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego
z podwójną kabiną na ramie, minimum 6-cio osobowego, fabrycznie nowego           wyprodukowanego w 2015r. lub 2016r., na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Suchedniowie.

2. Okres płatności za korzystanie z przedmiotu zamówienia wynosić będzie 36 rat (3 lata).

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 1 do niniejszych warunków.

4. Przedmiot zamówienia musi spełniać także wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.

5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego, wyposażony w ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych panujących
w dniu dostawy.

6. Planowany termin wykonania zamówienia: 60 dni.

7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami i na zasadach określonych w projektach umowy stanowiących załączniki nr 3 i 4 do niniejszych warunków.

8. Umowy, które będą podpisane w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, będą zawierały wszystkie zapisy podane w projektach umowy, stanowiących załączniki Nr 3 i 4 do niniejszych warunków zamówienia z uwzględnieniem treści oferty.

Opis sposobu przygotowania ofert i informacje dotyczące terminu składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki
i dokumenty należy sporządzić według wzorów i wymogów Opisu warunków       zamówienia.
2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie pismem czytelnym, długopisem lub nieścieralnym atramentem.
3. Oferta musi być sporządzona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków. Sporządzenie oferty na innym wzorze spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny być podpisane przez Wykonawcę – osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli, zgodnie
z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi lub pełnomocników upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób.
Oferta niepodpisana lub podpisana przez osobę nieupoważnioną zostanie odrzucona.
5. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny
lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie
i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

8. Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty (załącznik nr 2 do Opisu warunków zamówienia) wraz z opisem   technicznym samochodu (załącznik nr 1 do oferty) oraz formularzem opłat leasingowych (załącznik nr 2 do oferty) – wymagana forma dokumentu – oryginał,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty – wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza;
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza.

9. Forma dokumentów: dokumenty winne być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
na każdej stronie poświadczanego dokumentu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta winna być zaadresowana na:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kościelna 21
26-130 Suchedniów

oraz opatrzona napisem:
Oferta na zadanie pn. “Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego, z podwójną kabiną na ramie – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”
z dopiskiem nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 15.03.2016r.

12. Oferty sporządzone ściśle według określonych powyżej wymagań należy składać
w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 w Suchedniowie – kasa zakładu do dnia 15.03.2016r. do godziny 10:00.

13. Kryterium oceny ofert – cena – 100%.

 

Załączniki:

opis warunkow – samochod dostawczy

zalacznik 1 do oferty

zalacznik 1 do opisu warunkow

zalacznik 2 do oferty

zalacznik 2 do opisu warunkow

zalacznik 3 do opisu warunkow

zalacznik 4 do opisu warunkow

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego