Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów zaprasza do składania ofert na: „Odbiór (wraz z załadunkiem), transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z Oczyszczalni Ścieków w Suchedniowie oraz Michniowie”.