Cennik

Ceny netto i brutto wody i ścieków oraz opłata abonamentowa od dnia 1 czerwca 2024 roku
 • TARYFOWA GRUPA odbiorców WODY
 • 1 gr.
 • 2 gr.
 • 3 gr.
 • 4 gr.
 • 5 gr.
 • 6 gr.
 • TARYFOWA GRUPA odbiorców ŚCIEKÓW
 • 1 gr.
 • 2 gr.
 • 3 gr.
 • Cena
  NETTO za m3
 • 3,28
 • 3,98
 • 4,11
 • 4,19
 • 3,98

 • 4,33
 • Cena
  NETTO za m3
 • 9,77
 • 10,90
 • 10,90
 • Opłata abonamentowa za 2 m-ce netto
 • 6,75
 • 3,60
 • 8,00
 • 14,00
 • 4,10
 • 12,00
 • Opłata abonamentowa za 2 m-ce netto
 • 6,75
 • 8,00
 • 14,00
 • Cena
  BRUTTO za m3
 • 3,54
 • 4,30
 • 4,44
 • 4,53
 • 4,30
 • 4,33
 • Cena
  BRUTTO za m3
 • 10,55
 • 11,77
 • 11,77
 • Opłata abonamentowa za 2 m-ce brutto*
 • 7,29
 • 3,88
 • 8,64
 • 15,12
 • 4,43
 • 12,00
 • Opłata abonamentowa za 2 m-ce brutto*
 • 7,29
 • 8,64
 • 15,12

* w przypadku podpisania 1 umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków stosuje się jedną opłatę abonamentową

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ:

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów bytowych  rozliczane co 2 miesiące na podstawie wskazań wodomierza głównego;

Grupa 2  –  Odbiorcy usług pobierają wodę na cele rolnicze i utrzymanie zieleni rozliczani co 2 miesiące   na podstawie wskazań wodomierza głównego;

Grupa 3 – Administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej pobierające wodę do celów prowadzonej działalności rozliczane co 2 miesiące na podstawie wskazań wodomierza głównego;

Grupa 4 – Podmioty gospodarcze pobierające wodę na cele gospodarcze rozliczane co 2 miesiące na podstawie wskazań wodomierza głównego;

Grupa 5 – Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów bytowych rozliczane co 2 miesiące na podstawie przeciętnych norm zużycia wody;

Grupa 6  –  Gmina rozliczana raz w roku na podstawie informacji pochodzących od straży pożarnej za wodę zużytą do celów ppoż.;

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:

Grupa 1 –  Gospodarstwa domowe rozliczane co 2 miesiące na podstawie ilości dostarczanej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej  na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego odprowadzające ścieki bytowe;

Grupa 2  –  Administracja publiczna i instytucje użyteczności publiczni odprowadzające ścieki komunalne rozliczane co 2 miesiące na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego;

Grupa 3 –  Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki komunalne rozliczane co 2 miesiące na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego.

TARYFA DLA CIEPŁA ZGK Suchedniów

Rodzaje cen i stawek opłatJednostki miaryGrupa taryfowa 1Grupa taryfowa 2
Stawka opłaty abonamentowej
-nettozł/punkt pom./m-c14,5014,50
-bruttozł/punkt pom./m-c17,8417,84
Stawki opłat za usługi przesyłowe
a) stałe
-nettozł/MW/m-c3444,673540,58
-bruttozł/MW/m-c4236,954354,91
b)zmienne
-nettozł/GJ15,619,21
-bruttozł/GJ19,2011,33

Grupa taryfowa 1 – (Gr-1) – Os. Bugaj – odbiorcy ciepła zakupionego w SFW, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr I i grupowych węzłów cieplnych.

Sieci i węzły grupowe stanowią własność Gminy Suchedniów i eksploatowane są przez ZGK – węzeł SP3.

Odbiorcy ciepła zakupionego w SFW, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr I, grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych.

Sieć, węzły grupowe oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność Gminy Suchedniów i eksploatowane są przez ZGK – węzeł W1 i W2.

Grupa taryfowa 2 – (Gr-2) – Os. Piłsudskiego – odbiorcy ciepła zakupionego w SFW, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr II i grupowych węzłów cieplnych.

Sieci i węzły grupowe stanowią własność Gminy Suchedniów i eksploatowane są przez ZGK.