Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informację:

  1. Administratorem przetwarzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Kociapkocia@zgksuchedniow.pl
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego ZGK przetwarza Państwa dane osobowe
Zakład przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania, eksploatacji i utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych.
Czy mogą mieć Państwo dostęp do swoich danych
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym ZGK.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Zakład odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z ZGK poprzez email: zgk@zgksuchedniow.pl oraz pod numerem telefonu 41 25 43 101 z panem Pawłem Kocią
Jakie jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZGK
ZGK przetwarza Państwa dane w celu prowadzenia spraw z zakresu:

– zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie,

– eksploatacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodno-ściekowych,

– wydawanie ogólnych i technicznych warunków przyłączania do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poszczególnych odbiorców wody i zrzutu ścieków oraz ich odbiory techniczne,

– realizacja zadań związanych z rozliczeniem wyprodukowanej i sprzedanej wody oraz przyjętych i oczyszczonych ścieków,

– organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Zakładzie,

– obsługa zgłoszeń i reklamacji,

– roszczenia,

– w celach analitycznych i statystycznych

Kto jest odbiorcą Państwa danych
ZGK nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Zakład powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ZGK
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na ZGK a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie macie Państwo prawa w tym zakresie
W związku z przetwarzaniem przez ZGK danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo można wnieść skargę
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Skąd ZGK ma Państwa dane osobowe
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Zakładu oraz umowy zawarte z Zakładem. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas ZGK ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.
Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.