Wzory dokumentów

ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA PRAC PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ

Pobierz → zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY – ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Pobierz → Wniosek_zawarcie_umowy_zaopatrzenia_1 (13)

WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA

Pobierz → wniosek_o_uzgodnienie_projektu_przylacza

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY

Pobierz → Wniosek rozłożenie na raty

WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA

Pobierz →wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza

WNIOSEK O EKSPERTYZĘ WODOMIERZA

Pobierz → wniosek o ekspertyzę wodomierza

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

Pobierz →  wniosek o ustalenie warunków technicznych

Do podania o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy dołączyć jedną kserokopie aktualnego podkładu geodezyjnego – mapy zasadniczej przedstawiającej uzbrojenie terenu w skali 1:500 (do pobrania w Starostwie Powiatowym – Skarżysko Kamienna ul. Konarskiego 20) oraz kserokopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

ZAWARCIE LUB ZMIANA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I/LUB NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podgląd → UMOWA

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zostanie zawarta z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci

W przypadku osoby fizycznej do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć:

• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),

•  dowód osobisty do wglądu,

• w przypadku współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków (lub należy posiadać pisemne oświadczenie jednej ze stron),

• w przypadku współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać pisemne oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy,

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest właścicielem nieruchomości lub nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorców do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć

• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),

• kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub w przypadku spółek aktualny wypis z właściwego rejestru,

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest wymieniona we właściwym rejestrze.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Pobierz → wniosek o rozwiązanie umowy

Pobierz → protokół odczytu wodomierza

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana na pisemny wniosek osoby będącej stroną w umowie. W przypadku zmiany odbiorcy usług do wniosku należy przedłożyć protokół z odczytu wodomierzy, zawierający numery i odczyty wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości, podpisany przez stronę przekazującą i przyjmującą.

WNIOSEK O ROZŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA WOD-KAN

Pobierz → wniosek o rozłączenie przyłącza

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ODBIORCY

Pobierz → wniosek o zmianę danych odbiorcy

WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO KORESPONDENCJI

Pobierz → wniosek o zmianę adresu do korespondencji

WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE/ OTWARCIE ZASUWY

Pobierz →wniosek o zamknięcie zasuwy

WNIOSEK O ZAPLOMBOWANIE/ ROZPLOMBOWANIE WODOMIERZA

Pobierz →wniosek o zaplombowanie wodomierza

WNIOSEK O ZAMONTOWANIE PODLICZNIKA

Pobierz →wniosek o podlicznik

Wodomierz – podlicznik może być zamontowany lub wymieniony po pisemnym wyrażeniu zgody przez pracowników ZGK Suchedniów.

Wodomierz – podlicznik musi być dostosowany do zamontowania modułu radiowego zdalnego odczytu i kompatybilny z istniejącym oprogramowaniem zainstalowanym w ZGK Suchedniów

Odbiorcy którzy wykorzystują znaczne ilości wody do podlewania ogrodu i chcą pomniejszyć ilość odprowadzanych ścieków, a tym samym wysokość rachunków mogą zamontować dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą po uprzednim załatwieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku wraz z załącznikami i akceptacją przez ZGK. Zamontowanie wodomierza- podlicznika należy zgłosić  do ZGK Suchedniów w celu założenia  plomby (opłata w wysokości 50zł netto).

Wodomierze liczące pobór wody bezpowrotnie zużytej nie są montowane i wymieniane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Wszystkie koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz z zakupem, montażem i wymianą podwodomierza związaną z upływem terminu legalizacji (5 lat) pokrywa użytkownik posesji. Opłata za wodę zużytą do podlewania ogrodu będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą.