Przyłącza można wykonywać w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek)

 Instrukcja wykonania przyłącza wod.-kan. lub sieci wod.-kan.

Warunki techniczne:
 1. Każdy zainteresowany, który chce wybudować nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do istniejącego albo projektowanego budynku, planuje rozbudować istniejący budynek, planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku, uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku, powinien złożyć w sekretariacie ZGK Suchedniów wniosek o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. Do wniosku załączamy kserokopię mapki w kolorze, formatu A4 lub A3 przedstawiającą uzbrojenie terenu w skali 1:500 lub 1:1000 oraz kserokopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Abyśmy mogli dobrać odpowiednie parametry przyłącza w treści wniosku projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm³/s, natomiast zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe powinien określić rzeczoznawca Staży Pożarnej. W przypadku budynków wielorodzinnych powinieneś również podać liczbę mieszkańców. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.
 2. ZGK Suchedniów wydaje bezpłatnie warunki techniczne w terminie do 14 lub 30 dni od daty wpływu wniosku w celu wykonania planu lub szkicu sytuacyjnego, w innym przypadku projektu budowlanego.
 3. Uzgodnienie projektu:

  Jeśli posiadasz aktualne warunki techniczne wraz z danymi do projektowania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego a wybrany przez Ciebie projektant wykonał projekt przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych, powinieneś wystąpić do nas z wnioskiem na uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Jeśli masz w planach wykonanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych PAMIĘTAJ, że w pierwszej kolejności uzgadniamy projekt sieci , a następnie projekt przyłącza. Tym samym projekty na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz na przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne należy opracować i złożyć do nas ODDZIELNIE. Jeśli o uzgodnienie projektu przyłącza występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o uzgodnienie projektu przyłącza w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu.

 4. ZGK Suchedniów uzgadnia pozytywnie lub z uwagami dokumentację techniczną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Uzgodniony projekt będzie do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta. Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.
 5. Budowa przyłącza:

  Jeśli posiadasz uzgodniony w ZGK projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci przyłącze, złóż w ZGK , co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem inwestycji:

  –  Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

  –  Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

  Zgłoszenie oraz Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami możesz przekazać do Zakładu:

  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Kościelna 21 w Suchedniowie,
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://zgksuchedniow.pl/
  • listownie/za pośrednictwem kuriera na adres ZGK Suchedniów.

Wraz ze Zgłoszeniem należy obowiązkowo dostarczyć do ZGK Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z niezbędnymi załącznikami. Wzór Wniosku znajdziesz w linku powyżej oraz zakładce Strefa klienta – Do pobrania – Wzory dokumentów.

W przypadku konieczności likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć wniosek o rozłączenie przyłącza (o trwałą likwidację przyłącza w związku z budową nowego przyłącza).

W ciągu 3 dni od dnia dostarczenia nam poprawnie wypełnionego Zgłoszenia oraz kompletu niezbędnych załączników otrzymasz od ZGK informację o możliwości budowy przyłącza.

W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, prześlemy stosowną informację zgodnie ze wskazaną formą w Zgłoszeniu. Powodem negatywnej weryfikacji może być:

 • brak odbioru technicznego sieci lub przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, do którego ma być włączone przyłącze, przy braku wydanej jednoczesności wykonania robót;
 • dokumentacja techniczna przyłącza utraciła ważność, tj. Zgłoszenie wpłynęło po upływie 2 lat od daty uzgodnienia dokumentacji technicznej;
 • przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne zostało już wykonane bez wiedzy i zgody ZGK;
 • dokumentacja projektowa została wykonana niezgodnie z wydanymi warunkami.

Po otrzymaniu informacji ze zgodą na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego możesz już zlecić wybranemu wykonawcy jego budowę.

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej poprzez nawiertkę lub nwz i/lub kanalizacyjnej poprzez wywiercenie otworu w studni przy użyciu wyrzynarki koronką Dn 160 do betonu lub plastiku  (dla przykanalika średnicy 160mm otwór musi mieć średnicę 177mm) wykonać pod nadzorem ZGK Suchedniów,

Nadzór techniczny nad budową/przebudową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego pełniony przez ZGK jest nieodpłatny.

6. Nadzór i odbiór techniczny przyłącza wodociągowego:

ETAP 1. Ustalenie daty rozpoczęcia wykonania przyłącza wodociągowego.

Wykonawca powiadamia z wyprzedzeniem ZGK o możliwości budowy przyłącza o terminie rozpoczęcia robót będących pod nadzorem.

ETAP 2. Kontrola techniczna budowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ZGK Suchedniów na otwartym wykopie, przed wcinką do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, sprawdza prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku stwierdzenia odstępstw nakazuje ich usunięcie.

W celu odbioru sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać kontrolną inspekcję CCTV (kamerowanie termowizyjne) wskazanych odcinków bądź całości inwestycji przed odbiorem końcowym i przekazaniem inwestycji do eksploatacji.

Jeżeli jest wymagana likwidacja istniejącego przyłącza, następuje ona nie później niż w dniu wykonania włączenia nowego przyłącza pod nadzorem ZGK. Koszt trwałej likwidacji obciąża w całości inwestora.

ETAP 3. Montaż wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym wykonują pracownicy ZGK – należy zamontować w dniu wykonania włączenia.

W przypadku przyłącza włączanego do sieci wodociągowej na trójnik, wodomierz główny jest montowany po uzyskaniu przez Zakład pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody pobranej z przyłącza.

ETAP 4. Odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego:

Po wykonaniu włączenia i montażu wodomierza dokonujemy odbioru technicznego przyłączy poprzez podpisanie Protokołu odbioru technicznego, który jest podstawą do zawarcia z nami Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Protokół odbioru technicznego przyłączy powinien posiadać podpisy: Inwestora lub Wykonawcy, przedstawiciela ZGK Suchedniów.

7. Inwentaryzacja geodezyjna:

W terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru technicznego przyłącza, Inwestor ma przekazać do Działu Obsługi ZGK inwentaryzację powykonawczą przyłącza/y.