Dostarczanie wody

dostarczanie wody

Gmina Suchedniów konserwuje, eksploatuje, zaopatruje w wodę – w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – sieci wodociągowe z dwóch wodociągów opartych na podziemnych ujęciach wody:

  1. Wodociąg Suchedniów – zasilany z ujęcia Józefów,
  2. Wodociąg Krzyżka – zasilany z ujęcia Krzyżka.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody podawanej z wyżej wymienionych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Ocena jakości wody przeprowadzana jest  na podstawie wyników badań próbek wody pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Inspektorat Sanitarny, oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producentów wody.

Dostarczanie wody w liczbach:

  • ZGK Suchedniów w chwili obecnej obsługuje łącznie 9804 mieszkańców. Z ujęcia wody „ Józefów” korzysta – 8083 mieszkańców z ujęcia wody „ Krzyżka”- 1721 (gmina Suchedniów 1364 osób + gmina Łączna 357 osób – miejscowość Podłazie).
  • dobowa produkcja wody na ujęciu Józefów wyniosła w 2022 roku – 1151,7 m3, a wydajność dobowa ujęcia wynosi 3000,0 m3.
  • dobowa produkcja wody na ujęciu Krzyżka wyniosła w 2022 roku  –  206,5 m3,  a dobowa zdolność produkcyjna wynosi 1200 m3.
  • roczna produkcja wody w 2022 roku na ujęciu Józefów wyniosła – 420 363 m3 a na ujęciu Krzyżka –  75 382 m3.
  • długość sieci – ponad 92 kilometry .
  • na terenie gminy znajdują się 2 rezerwowe zbiorniki wody „Jarzębinowa  ” i 2 zbiorniki wody „Krzyżka”.

Parametry dostarczanej wody:

Woda pobierana z ujęć  ze względu na bardzo dobre parametry tłoczona jest bezpośrednio do odbiorców.

Na ujęciu wody „Józefów” dokonuje się jedynie korekty pH poprzez dozowanie wodorotlenku sodu.

Na ujęciu wody „Krzyżka” stosuje się filtry ze złożem Hydrocleanit.

HYDROCLEANIT produkowany jest z dolomitu o najwyższych parametrach jakościowych, z wybranych partii złoża, skutecznie łączy zalety metody klasycznej (niskie koszty eksploatacji i prosta obsługa) ze skutecznością odżelazienia i odmanganiania wody uzyskiwaną w nowych metodach bez konieczności dozowania do wody środków chemicznych.  Dodatkową bardzo ważną zaletą HYDROCLEANITU jest to, że skutecznie podnosi pH wód miękkich i kwaśnych.

Filtry płukane są wodą surową.
Jakość wody uzdatnionej po procesie filtracji spełnia wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ujęcie wody dla potrzeb wodociągu gminnego „Józefów” stanowią dwie studnie głębinowe – studnia nr 1 zasadnicza i nr 1a awaryjna. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Qc = 125 m3/h przy depresji s= 14,4 – 18 m, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Ujęcie wody podziemnej „ Krzyżka” dla potrzeb wodociągu grupowego stanowią dwie studnie głębinowe: studnia nr 2 pełniąca rolę studni zasadniczej i studnia nr 1 – awaryjna. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Qc = 50 m3/h przy depresji s= 18,0 m, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Główny specjalista ds. technicznych – Paweł Kocia