Wzory Dokumentów

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

 

Pobierz →  wniosek o ustalenie warunków technicznych

Do podania o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy dołączyć jedną kserokopie aktualnego podkładu geodezyjnego – mapy zasadniczej przedstawiającej uzbrojenie terenu w skali 1:500 (do pobrania w Starostwie Powiatowym – Skarżysko Kamienna ul. Konarskiego 20) oraz kserokopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


ZAWARCIE LUB ZMIANA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I/LUB NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

Podgląd → UMOWA

Pobierz → protokół odczytu wodomierza

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zostanie zawarta z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci

W przypadku osoby fizycznej do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć:

• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),

• kserokopię dowodu osobistego,

• protokół z odczytami wodomierzy w przypadku zmiany odbiorcy usług,

• w przypadku współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków (lub należy posiadać pisemne oświadczenie jednej ze stron),

• w przypadku współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać pisemne oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy,

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest właścicielem nieruchomości lub nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorców do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć

• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),

• protokół z odczytami wodomierzy w przypadku zmiany odbiorcy usług,

• kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub w przypadku spółek aktualny wypis z właściwego rejestru,

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest wymieniona we właściwym rejestrze.


PROTOKÓŁ ZAMONTOWANIA DODATKOWEGO WODOMIERZA

 

Pobierz → protokół zamontowania podwodomierza

Odbiorcy którzy wykorzystują znaczne ilości wody do podlewania ogrodu i chcą pomniejszyć ilość odprowadzanych ścieków, a tym samym wysokość rachunków mogą zamontować dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą. Po montażu podwodomierza należy złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej protokół zamontowania dodatkowego wodomierza.

Wodomierze liczące pobór wody bezpowrotnie zużytej nie są montowane i wymieniane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Wszystkie koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz z zakupem, montażem i wymianą podwodomierza związaną z upływem terminu legalizacji pokrywa użytkownik posesji. Opłata za wodę zużytą do podlewania ogrodu będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą.


ROZWIĄZANIE UMOWY

 

Pobierz → wniosek o rozwiązanie umowy

Pobierz → protokół odczytu wodomierza

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana na pisemny wniosek osoby będącej stroną w umowie. W przypadku zmiany odbiorcy usług do wniosku należy przedłożyć protokół z odczytu wodomierzy, zawierający numery i odczyty wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości, podpisany przez stronę przekazującą i przyjmującą.


WNIOSEK O ROZŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA WOD-KAN

 

Pobierz → wniosek o rozłączenie przyłącza


WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ODBIORCY

 

Pobierz → wniosek o zmianę danych odbiorcy


WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO KORESPONDENCJI

 

Pobierz → wniosek o zmianę adresu do korespondencji


WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE ZASUWY

                                Pobierz →wniosek o zamknięcie zasuwy


WNIOSEK O ZAPLOMBOWANIE/ ROZPLOMBOWANIE WODOMIERZA

                                Pobierz →wniosek o zaplombowanie wodomierza


WNIOSEK O ZAMONTOWANIE PODLICZNIKA

Pobierz →wniosek o podlicznik