Oczyszczanie ścieków

oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Suchedniowie  ze względu na rodzaj wykorzystywanych procesów i technologii klasyfikowana jest jako oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna.

W pierwszym stopniu oczyszczania ścieków wykorzystujemy urządzenia mechaniczne, które mają na celu usunięcie ze ścieków ciał stałych oraz grubszych zawiesin o charakterze mineralnym oraz organicznym. Do wspomnianych urządzeń należą – krata rzadka, krata gęsta schodkowa oraz piaskownik i klasyfikator piasku. Odpady powstałe w wyniku procesu mechanicznego oczyszczania ścieków przekazywane są firmie posiadającej pozwolenia na odbiór oraz zagospodarowanie tego typu odpadów.

W następnym etapie w reaktorach biologicznych następuje biologiczne oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem metody osadu czynnego, czyli zawieszonych w toni populacji mikroorganizmów żyjących w komorze, w której następuje natlenianie ścieków. Mikroorganizmy te wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne jako pokarm, co  prowadzi do przyrostu bakteryjnej biomasy. Do omawianych mikroorganizmów można zaliczyć przede wszystkim bakterie, wolnopływające oraz osiadłe pierwotniaki, nicienie lub wrotki. Metoda ta pozwala skutecznie usunąć zawarte w ściekach zanieczyszczenia do wartości zgodnych z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieku oczyszczonego do wód rzeki Kamionki.

Ostatnim etapem w procesie oczyszczania ścieków jest oddzielenie osadu czynnego od ścieku oczyszczonego. Proces ten odbywa się w osadnikach wtórnych, w których następuje klarowanie ścieku oczyszczonego oraz zagęszczanie osadu. Osad nadmierny powstały w  procesie biologicznego oczyszczania ścieków zostaje usunięty z układu, poddany procesom odwadniania i stabilizacji a następnie deponowany na specjalnie przygotowanym placu. Odpady te przekazywane są firmie posiadającej wymaganą przepisami prawa decyzję na odbiór, transport oraz zagospodarowanie tego typu odpadów a kolejno zastosowane metodą odzysku R10 –  do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Aleksandra Błasiak – Technolog Oczyszczalni Ścieków