Pozwolenie wodnoprawne

Zakład Gospodarki Komunalnej decyzją z dnia 16 lutego 2021 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.4.62.2020.MM wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uzyskał pozwolenie na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do wód rzeki Kamionki w km 6+455 oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Suchedniowie. Ścieki te są mieszaniną ścieków bytowych oraz przemysłowych.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na następujących warunkach:

1. Ilość wprowadzanych do wód ścieków nie przekroczy:

Qmax.s = 0,0671 m3/s

Qśr.d = 3020 m3/d

Qdop.r = 1 120 400 m3/r

2. Wskaźniki zanieczyszczeń określające jakość ww. ścieków nie przekroczą wartości:

  • w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków

BZT5 – 25 mg/l

ChZT – 125 mg/l

zawiesiny ogólne – 35 mg/l

węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

  • w czasie awarii urządzeń oczyszczalni ścieków istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, przez okres nie dłuższy niż 48 godzin

BZT5 – 37,5 mg/l

ChZT – 187,5 mg/l

zawiesiny ogólne – 52,5 mg/l

węglowodory ropopochodne – 22,5 mg/l

Organ wydając omawianą decyzję zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej m.in. do:

  • utrzymywania w należytym stanie technicznym i w pełnej sprawności urządzeń do oczyszczania i wprowadzania ścieków
  • przestrzegania, by wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych do wód ściekach nie przekraczały wartości określonych w decyzji
  • prowadzenia pomiarów ilości ścieków oraz ich jakości zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami
  • prowadzenia ewidencji wyników przeprowadzanych pomiarów ilości oraz jakości ścieków jak również ich przekazywanie na zasadach określonych w art. 304 ustawy z  dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
  • wykonywania raz w roku konserwacji rzeki Kamionki, polegającej na wykaszaniu skarp rzeki, usunięcia zakrzaczeń, zatorów i przetamowań oraz usuwaniu przymulisk na odcinku o długości 200 m poniżej wylotu kanalizacyjnego

Przedmiotowe pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat.